+90 (212) 500 28 74
  Anasayfa     Kurumsal Kimlik     Referanslarımız     ÜCRETSİZ KEŞİF     İletişim    
Restorasyon
Temizleme Y?leri
Kumlama
Yn?aat ve Yapy

 
 
Kumlama Hizmeterimiz
 
Kumlama için kysa süreli Ücretsiz Ke?if kampanyamyzdan faydalanyn. Formu doldurun uzman ekiplerimiz adresinize kadar hiçbir ücret ödemeden gelsin ve ücretsiz ke?if yapsyn.Sulu Kumlama
Sulu Kumlama i?lemleriniz firmamyz tarafyndan profesyonelce gerçekle?tirilmektedir.
Mikro Kumlama

Türkiye dünya üzerinde özellikle tarihin bir parçasy olarak sayylan, eski zamanlarda pek çok farkly uygarly?yn ya?ady?y ve bu uygarlyklaryn izlerini ta?yyan, köklü topraklary olan, tarih kokan, zengin do?asyyla, muhte?em yapylaryyla daima dünya ülkeleri arasynda payla?ylamayan bir yer olmu?tur. Türkiye üzerinden binlerce farkly uygarlyk geçmi?, milyarlarca insan ya?amy?, her ya?anan dönemde birtakym izler byrakylmy? ve bu sebeple de tarihi ara?tyrma yapylabilmesi açysyndan da oldukça ideal bir ülkedir. Bu denli büyük ve köklü bir geçmi?i olan ülkenin tarihi açydan zenginliklerinin de fazla oldu?unu söyleyebiliriz. Türkiye´nin dört bir yanynda tarih kokan binalar bulunur. Özellikle geçmi?iyle övünen Türk halky da bu tarihi yapylaryn yypranmamasy için emek verir. Bu sebeple de restorasyon çaly?malary yapylyr.

Binalar üzerinde restorasyon çaly?malary yapylyrken çok hassas davranylmasy gerekir. Eski tarihi kokunun, görüntünün yok edilmemesi çok önemlidir. Restorasyon çaly?malarynda, mutlaka bu alanda deneyimli ki?ilerin görev almasy gerekir. Ayny zamanda restorasyon çaly?malarynda profesyonel makinelerle çaly?ylmasy, restore edilecek yapyya zarar vermez. Türkiye´nin dört bir yanynda restore edilecek binalar için de kumlama çaly?malary yapylmaktadyr. Kumlama i?leminde kullanylan kum özeldir. Syradan kumlarla yapylmasy mümkün olmaz. Kumlama çaly?masy basit olarak açyklayacak olursak; kumlama yapylacak alanda ya?, kir ve a?yry tozlanma gibi birikimler meydana gelir. Bu birikintilerin tarihi yapynyn üzerinden normal bir ?ekilde, suyla, bezle, fyrçayla temizlenmesi gibi bir durum söz konusu de?ildir. Bu yöntemler, yapyya daha çok zarar vermekte ve özel tarihi dokunun zedelenmesine neden olmaktadyr. Bu sebeple de özel kumlar kumlama çaly?masy için hazyrlanyr. Yüksek basynç yöntemi uygulanabilecek özel bir makine ile kumlar kirin, pasyn, ya?yn, tozun yok edilmesi için bölgeye fy?kyrtylyr. Bu esnada yapynyn özel durumu korunur ve kumlar o bölgeyi temizleyerek a?yndyrmadan o bölgeyi eski temiz haline çevirir. Kumlama çaly?malary restorasyon dy?ynda ba?ka alanlarda da kullanylmaktadyr. Bunlardan bazylary; sanayi, in?aat, dekorasyon, otomotivdir. Kumlama i?leminde kullanylan kumlar, bir daha ba?ka bir i?te kullanylmazlar. Bunun en önemli sebebi, özel malzemelerden üretilen kumlama kumunun temizleme i?lemi syrasynda kir, tiz ve ya?larla kary?acak olmasydyr. Ortaya çykan yeni kumlar, eski halinden tam anlamyyla uzakla?my? kirli kumlardyr. Dolayysyyla kirli kum ba?ka yapyda kullanylacak olursa, kullanylan yapynyn özelli?ini bozacak ve kötü bir görüntüye kavu?masyna neden olacaktyr. Yarar sa?lamaktan çok zarar getirecek olan bu i?lem de, kumlama i?i yapan firma tarafyndan da kumlama i?ini yaptyran mü?teri tarafyndan da ho? sonuçlar do?urmayacaktyr.

Kumlama i?inde kullanylan kumlaryn özel olarak imal edildi?inden bahsetmi?tik. Bu i?lem esnasyndan önce kum özel olarak hazyrlanyr. Seçilen kum türü de özeldir. Kumlamada kullanylan kum, grit türü malzemeden seçilmektedir. Ayny zamanda da kuvars niteliklidir. Yani bu kumun içerisinde nitelikli olarak, demiz, tuz ve kil asla bulunmaz. Demir, kil ve tuz, özel yapylaryn özel konumlaryna zarar verir. Bu sebeple de bu elementlerden ayry?my? kumlar ancak olumlu sonuç vermektedir. Arabalaryn ya?lanmasy gibi durumlarda da kumlama i?lemi kullanylmaktadyr. Özellikle paslanma gibi sorunlarda, kumlama tekni?i, pasyn giderilmesi için oldukça ideal bir yöntemdir. Aracyn zarar görmeden pastan temizlenmesini sa?lar. Özellikle yeniden restore edilecek araçlarda bu tür yöntemler tercih edilir. Kumlama i?leminde kumlama operatörlerinin kullanmasy gereken malzemeler bulunur. Bunlar, kumlama i?lemi syrasynda operatörlerin zarar görmesini önlemektedir. Yani önlem niteli?inde mutlaka yanlarynda bulundurulmasy gerekir. Kumlamada operatörler, nozul, maske ve eldiven gibi malzemeler sayesinde kumlama i?leminde zarar görmezler. Ayny zamanda kumlama i?leminde görev alan ki?ilerin performansyny da arttyran bu malzemeler, ortaya daha kysa sürede daha nitelikli i? çykmasyna da olanak sa?lamaktadyr.

Kumlama i?lemi, ah?ap temizli?i ve ah?ap korumada, sokak kaldyrymlarynyn ve bahçelerdeki özel yapylaryn korunmasynda, eski ve yeni yapylarda onarym ve tadilat gibi i?lerde, duvar yazysy veya afi? gibi ?eylerin temizlenmesinde ve yok edilmesinde, mermer ve zeminlerin silinmesinde, parlatylmasynda, heykel, rölyef, anyt gibi eserlerin temizli?inde ve bakymynda, kimyasal ve mekanik çaly?malarda ve bunun gibi daha birçok alanda yapylmaktadyr.

Kumlama çaly?malary için en fazla dikkat edilmesi gereken konu ise yukaryda da de?inmi? oldu?umuz gibi kumun özel yapyda olmasydyr.Mikro Kumlama i?lemleri firmamyz tarafyndan i? güvenli?i daima ön planda tutularak ça?ynyn ötesinde teknoloji, alet ve ekipmanlar ile kusursuz bir biçimde gerçekle?tirilir.
Ah?ap Kumlama
Tüm i?lemler firmamyz tarafyndan zamanynda ve profesyonelce yapylmaktadyr.
Viva Decor Kumlama
Bu i?lem, dikkat gerektiren titizlikle ve profesyonelce yapylmady?y takdirde geri dönü?ü olmayan sorunlar yaratma ihtimali oldukça yüksek bir i?lemdir.
Tozsuz Kumlama
Ferman Restorasyon Tozsuz Kumlama i?lerinizde profesyonel çözümler üreterek sizlere kaliteli ve ekonomik çözümler sunar..
Çelik Kumlama
Mikro Kumlama Çelik Kumlama olarak alanynda 1.synyf hizmet veren Türkiye' nin en büyük restorasyon ve profesyonel temizleme firmalary arasyndadyr.
Ta? Kumlama
Ta? Kumlama i?leriniz 1.synyf ekipman ve donanymla garantili olarak yapylmaktadyr. Yapmy? oldu?umuz tüm i?lemlerde mü?teri memnuniyet garantisi vermekteyiz.
Yat Kumlama
Ferman Restorasyon Yat Kumlama i?lerinizde profesyonel çözümler üreterek sizlere kaliteli ve ekonomik çözümler sunar..
Mozaik Kumlama
Ferman Restorasyon Mozaik Kumlama ve di?er tüm yapy i?lerinizi tek bir notkada bitirme imkany sa?layarak size zamandan ve bütçeden tasarruf yapma imkany sunar.
Çelik Kumlama
Çelik Kumlama i?lemlerinde 1milyon metrekareyi a?an referansymyzla size, i? öncesi büyük güven vermekteyiz..
Yüzey Kumlama
Yüzey Kumlama i?lemleriniz firmamyz tarafyndan profesyonelce gerçekle?tirilmektedir.
Sodaly Kumlama
Sodaly Kumlama i?lemleri firmamyz tarafyndan i? güvenli?i daima ön planda tutularak ça?ynyn ötesinde teknoloji, alet ve ekipmanlar ile kusursuz bir biçimde gerçekle?tirilir.
Mobil Kumlama
Tüm i?lemler firmamyz tarafyndan zamanynda ve profesyonelce yapylmaktadyr.
Basynçly Kumlama
Bu i?lem, dikkat gerektiren titizlikle ve profesyonelce yapylmady?y takdirde geri dönü?ü olmayan sorunlar yaratma ihtimali oldukça yüksek bir i?lemdir.
Otomobil Kumlama
Ferman Restorasyon Otomobil Kumlama i?lerinizde profesyonel çözümler üreterek sizlere kaliteli ve ekonomik çözümler sunar..
Tekne Kumlama
Mikro Kumlama Tekne Kumlama olarak alanynda 1.synyf hizmet veren Türkiye' nin en büyük restorasyon ve profesyonel temizleme firmalary arasyndadyr.
Demir Kumlama
Demir Kumlama i?leriniz 1.synyf ekipman ve donanymla garantili olarak yapylmaktadyr. Yapmy? oldu?umuz tüm i?lemlerde mü?teri memnuniyet garantisi vermekteyiz.
Yüzey Kumlama
Ferman Restorasyon Yüzey Kumlama i?lerinizde profesyonel çözümler üreterek sizlere kaliteli ve ekonomik çözümler sunar..
Boya Kumlama
Ferman Restorasyon Boya Kumlama ve di?er tüm yapy i?lerinizi tek bir notkada bitirme imkany sa?layarak size zamandan ve bütçeden tasarruf yapma imkany sunar.
Metal Kumlama
Metal Kumlama i?lemlerinde 1milyon metrekareyi a?an referansymyzla size, i? öncesi büyük güven vermekteyiz..
Antik Kumlama
Antik Kumlama i?lemleriniz firmamyz tarafyndan profesyonelce gerçekle?tirilmektedir.
 

 

Sulu Kumlama, Mikro Kumlama, Ah?ap Kumlama, Viva Decor Kumlama, Tozsuz Kumlama, Çelik Kumlama, Ta? Kumlama, Yat Kumlama, Mozaik Kumlama, Çelik Kumlama
Kumlama i?leriniz profesyonelce yapylyr.

Telefon : +90 (212) 500 28 74 - -   Fax : +90 (212) 500 28 74   E-Posta : info@mikrokumlama.com
Adresimiz : Prof Dr TARIK zafer tunaya sokak ömer Avni Mah no17/2 Gümü?suyu Beyo?lu / Ystanbul
© 2010 mikrokumlama.com Tüm Hakları Saklıdır.